"Šaktí se zatím sklonila nad oltář, posvětila zrnka pohanky a rýže a smíchala je."

Alice in Chains - historie

20. srpna 2006 v 3:03 | K.O.zlik |  Grunge bez Nirvany

Alice in Chains


(omlouvám se za totální nepřeloření nemám čas a stav na to)
Vznik:1987, Seattle,WA.
Členové:
Layne Staley(zpěv)
Jerry Cantrell(kytara)
Mike Starr(basa 87-93)
Mike Inez(basa)
Sean Kinney(bicí)
Žánr:rock
Styly:grunge, alternativní metal, heavy metal, alternativní pop/rock


* nevíte kde se daj stáhnout jejich alba, dik!!!!!!!!!!!!

Biografie (nepřekládal jsem ě,č atd...)

Jedna z nejvýznamnìjších grungeových kapel vznikla v roce 1987 v Seattlu, když bubeník jménem Seann Kinney, který hrál na bicí od svých 3 let, vidìl na nìjaké akci hrát kapelu jménem Alice in chains.Všiml si jejich bubeníka, kterým nebyl nikdo jiný než Layne Staley. Seznámili se a prohodili spolu pár slov. Potom se na nìjaké party Layne seznámil s èlovìkem jménem Jerry Cantrell.Byl to kytarista a skladatel a už pøedtím prošel nìkolika kapelami. Nevím jakou náhodou se ti dva potkali, ale rozhodnì to bylo setkání, které silnì ovlivnilo vývoj rockové hudby na zaèátku 90. let a taky tisíce lidí vèetnì mì:-) Jerry se rozhodl založit novou kapelu. Jako bubeníka vzal Seana, o kterém mu øekl Layne, a potom uspoøádal konkurz na zpìváka. Nikoho ale nenašel, a tak ho napadlo, že by to mohl být Layne, se kterým se mezitím hodnì spøátelil a dokonce spolu bydleli. V Layneovì kapele to tehdy zaèalo skøípat a navíc ho to vždycky táhlo ke zpìvu, takže souhlasil. Sean v té dobì chodil s holkou, která mìla bratra basáka. Jmenoval se Mike Starr a po tom, co ho Sean pøedstavil Jerrymu, byl pøijat do skupiny. Rozhodli se pøevzít jméno Layneovy pùvodní kapely, a tak se narodila slavná Alice in chains. Jenom tak se flákali po hospodách, pøemýšleli o tom, co budou hrát a nikdo z nich nijak netoužil po slávì.
Pak ale odehráli svùj první koncert. Bylo to 5.srpna 1987 a v té dobì si øíkali Alice´n´chains. Potom zmìnili jméno na Diamond Lie a nakonec se koneènì dohodli na Alice in chains. 11.února 1989 odehráli první velký koncert v Central Towern v Seattlu spolu s Mother love bone. V té dobì si jich zaèaly všímat hudební spoleènosti a po dlouhém váhání nakonec podepsali smlouvu s Columbia records. V èervnu 1990 vydali svùj první singl We die young a o pár mìsícù pozdìji první opravdové album Facelift. Bylo to spíš metalové album a od jejich pozdìjší tvorby se hodnì lišilo. V záøí se vydali na první turné po Americe a v listopadu si zahráli s Iggy Popem, kde pøedstavili skladby Dirt a Rooster. Nikoho z divákù to ale moc nezaujalo..22. prosince vyprodali slavný Moore Theater v Seattlu. Koncert byl natoèen režisérem Johnem Taftem a pozdìji vydán jako video Live Facelift. V lednu 1991 vydali singl Man in the box, který zaznamenal velký úspìch a dokonce byli nominováni na American music awards v kategorii Nejlepší heavy metalová kapela. Bohužel neuspìli. V lednu si taky zahráli ve filmu - hráli kapelu v klubu:-) ve filmu režiséra Camerona Crowea Singles. Na soundtracku se objevily jejich skladby Would? a It ain´t like that.
O mìsíc pozdìji se vydali na evropské turné s Megadeth. Mezitím byli nominováni na Grammy za nejlepší heavy metalové vystoupení. Potom odehráli turné se Slayer a Van halen a Facelift se mezitím stal zlatým. Bìhem pøestávky v turné nahráli své druhé album SAP. Album pojmenovali podle Seanova snu - zdálo se mu o tiskové konferenci, kde novináøùm oznámil, že jejich pøíští album se bude jmenovat SAP. Kapela si nechtìla zahrávat s osudem, a skuteènì ho tak pojmenovali. V listopadu se Jerry vydal se svým bratrem do lesa na lov a zmeškal koncert s Van Hallen. Myslel si totiž že listopad má 31 dní..:-) Columbia mu za odmìnu koupila k Vánocùm kalendáø. Bìhem turné se poprvé objevily zprávy o Layneových problémech s drogami.
V dubnu 1992 zaèali pracovat na legendárním albu Dirt. Vydáno bylo v záøí a dodnes se ho prodalo témìø 10 milionù kusù. Získalo velké množství rùzných ocenìní, ale hlavnì ukázalo, v jakém stavu tehdy kapela byla. Celé album se týká drog a závislosti na nich a je plné strachu, bolesti a vnitøní nejistoty. Skladby jsou temné a depresivní. Dirt se stal kultovním, nikdy nepøekonaným a pro Alice typickým albem, bohužel ale možná právì proto, že je z nìho cítit Layneova heroinová závislost... Bìhem nahrávání si Layne zlomil nohu a byl odkázán na berle a vozíèek. O tom taky napsal skladbu Angry chair. Zlomená noha mu ale nezabránila v dokonèení turné s Ozzym a nevynechal jediný koncert.
V lednu 1993 hráli na festivalu v Riu de Janeiru a byl to Mikeùv poslední koncert. Byl vyèerpaný neustálým cestováním a odešel. Novým basákem Alice se stal bývalý èlen Ozzyho kapely Mike Inez. Po návratu do USA nahrávají skladby A little bitter a What the hell have I ? pro film "Last action hero" a pøedpovídají, že to bude nejlepší film všech dob…to sice nevím, ale každopádnì se jim povedlo na sebe upozornit - Arnold Scwarzenegger se o nich zmiòuje jako o "tìch punkáèích ze Seattlu" :-) V létì 1993 se stali hlavními hvìzdami putovního festivalu Lollapalooza, kde vystoupili s kapelami jako Rage against the machine, Primus, TOOL, Fishbone atd..Po skonèení fesáku se vrátili domù, ale zjistili, že byli vystìhováni ze zkušebny - nezaplatili totiž nájem. Layne si myslel, že to udìlá Jerry, ten si to myslel o Seanovi, Sean zas o Mikeovi atd. Znudìní a v depresích se pøestìhovali do London Bridge studia a rozhodli se nahrát nové krátké album bìhem 7 dnù. Potom je napadlo, že by ho mohli spojit se SAPem a vydat ho jako dvouCD. Album dostalo název Jar of flies podle Jerryho pokusu ze støední školy - do dvou láhví zavøel mouchy, ale jen do jedné dal potravu. Po nìjaké dobì se mouchy v prázdné láhvi sežraly navzájem.Mezitím vydali poslední singl k albu Dirt - Down in a hole. Vydali se na šestitýdenní turné s názvem "Down in your hole" a natoèili k písnièce videoklip. Jar of flies byl vydán v lednu 1994 a zaznamenal obrovský úspìch. Prodalo se ho víc než 2 miliony kusù.
Potom ale pøišla velká rána v podobì smrti Kurta Cobaina. Vìtšina Seattleských kapel zrušila naplánované koncerty a všichni z toho byli v šoku a vystrašení. Layne k tomu øekl: "Vidìl jsem to utrpení, kterým Kurt prošel. Moc dobøe jsem ho neznal, ale vidìl jsem, jak se z pulsujícího bouøliváka plného života mìní v plachou, vystrašenou a rozervanou trosku, která stìží øekne ´hello´" Je tìžké uvìøit, že tohle øekl èlovìk, který byl v té dobì už nìkolik let sám tìžce závislý na heroinu..Jakoby si najednou uvìdomil, co všechno mùžou drogy zpùsobit.Alice in chains potom dostali nabídku od Metalliky, aby s nimi odehráli jejich turné. Kvùli problémùm v kapele a Layneovì závislosti to ale odmítli. Taky zrušili vystoupení ve Woodstocku a na dalších místech a zaèíná se mluvit o možném rozpadu kapely.
Skuteènì si na nìjakou dobu dávají pauzu a vìnují se sólovým projektùm. Layne se rozhodl založit spolu s Mikem McCreadym z Pearl Jamu, Barretem Martinem ze Screaming trees a Johnem Saundersem novou kapelu. Nejdøív si øíkali The gacy bunch a zahráli si v nìkolika Seattleských klubech. Potom zmìnili jméno na Mad season a nahráli album Above, které bylo vydáno v bøeznu 1995. Zaèalo se jim øíkat "Seattleská superskupina" a hodnì se od nich oèekávalo. Above ale zùstalo jejich prvním a posledním albem a kapela se rozešla. Dùvodem byla pøedevším Layneova stále se zhoršující závislost a definitivní teèku za existencí skupiny udìlala pozdìji smrt jejich basáka. Mezitím byla Alice in chains nominována na další grammy, tentokrát za skladbu I stay away, ale jako obvykle neuspìli. V dubnu 1995 se Alice in chains znovu sešli aby nahráli tøetí dlouhohrající desku. Pùvodní název byl Tripod podle tøínohého psa, který strašil Seana, když byl malý. Nakonec se ale rozhodli pro Alice in chains. Na desce ale jméno uvedeno není a místo toho je na ní obrázek toho tøínohého psa, takže si to každý mùže vyložit jak chce:-) Album bylo vydáno v listopadu a brzo se dostalo na první místo hitparády. Jako první singl byla vydána skladba Grind a zanedlouho za ni byli zase nominováni na grammy..a zase neuspìli. Tentokrát je pøedbìhl Pearl jam se skladbou Spin the black circle. Mike McCready se o nich pøi pøebírání ceny zmínil jako o "velké Alice in chains".
V té dobì zaèala být kapela vídána jenom výjimeènì a skoro pøestali koncertovat. Objevili se v nìkolika TV poøadech, dìlali pøedkapelu na ètyøech koncertech Kiss. Ale hlavnì odehráli slavný koncert MTV Unplugged. Byl to jejich poslední koncert a i když to tehdy nikdo nemohl vìdìt, myslím, že to spousta lidí èekala. Kapela sice pùsobí sehranì a vypadají, že je to opravdu baví, ale Layne, sedící skoro nehybnì na židli v tmavých brýlích, už vùbec nepøipomíná toho divokého a energického zpìváka s úžasným a nenapodobitelným hlasem. Obèas mu vypadávají texty písnièek a když odloží svoje èerné brýle, pohled do jeho oèí mluví za všechno. Na heroinu už byl závislý víc než pìt let a rozhodnì se to na nìm podepsalo. V té dobì taky prohlásil: "Drogy byly mou láskou, útìchou a inspirací, vždycky mi pomáhaly, ale teï se najednou obrátily proti mnì. A já prožívám strašné peklo." Záznam koncertu byl vydán 30. èervence 1996 jako CD a pozdìji i jako video a jako obvykle byl velmi úspìšný. Na koncertu mimo jiné pøedstavili novou písnièku The killer is me. Pak ale pøestali koncertovat úplnì a do Prahy jako pøedkapela Metalliky bohužel taky nedorazili.
Potom jako by se po kapele slehla zem. Obèas se objevily zprávy, že se zase vydají na turné, ale ty se vždycky ukázaly jako nepravdivé. Èlenové kapely se zabývali sólovými projekty. Jerry nahrál desku s názvem Boggy depot, na které spolupracovali všichni èlenové Alice kromì Laynea. V roce 1999 se Alice in chains pøece jenom ozvala a vydala výbìrové album s názvem Nothing safe. Objevila se na nìm nová skladba Get born again, kterou nahráli na podzim pøedchozího roku.Zaèali uvažovat o nahrání dalšího alba, ale nebyl na to ten správný èas. Jerry se vìnoval svojí kapele a koncertování a navíc veškerou èinnost Alice brzdila Layneova závislost. Na podzim vydali ètyødiskový Music bank, který obsahoval 47 písnièek, vèetnì rùzných rarit a demonahrávek z 80. let. V té dobì už kapela prakticky nefungovala, ale nikdo se neodvážil ohlásit definitivní konec. Dvakrát se ještì pøipomnìli - živým albem Alice in chains live, které vydali v roce 2000 a výbìrovým Greatest hits z roku 2001. Poøád tak fanouškùm ponechávali nadìji, že se snad nìkdy pøece jenom ještì sejdou..
Veškeré nadìje a oèekávání ale skonèily 19. dubna 2002. Ten den byl ve svém bytì nalezen mrtvý Layne Staley. Ležel na sedaèce a kolem byly nalezeny stopy po užívání drog. Layne se pravdìpodobnì pøedávkoval speedballem, což je kombinace kokainu a heroinu. Pitva také prokázala, že v dobì, kdy bylo nalezeno jeho tìlo, už byl nìjakou dobu mrtvý. Zemøel pravdìpodobnì 5.dubna 2002. Pokud vám to datum nìco pøipomíná, tak vám to pøipomíná správnì. Pøesnì ve stejný den, pøed osmi lety, zemøela nejvìtší legenda grunge, Kurt Cobain.
A tak se stal 5.duben nejhorším dnem v dìjinách nejen Alice in chains, ale taky celého grunge. Layneova smrt prakticky udìlala teèku za celým tímto úžasným a neopakovatelným stylem, který byl ale bohužel typický nejenom osobitou depresivní hudbou a zpùsobem života, tolik se odlišujícími od støedního proudu, ale hlavnì všudypøítomnými drogami. Ty nejdøív zabily Andyho Wooda z Mother love bone, potom znièily Nirvanu a nakonec pøišla øada i na Alice in chains.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 nameless nameless | Web | 30. srpna 2006 v 20:35 | Reagovat

Taky ho je škoda...

2 K.O.zlik K.O.zlik | Web | 30. srpna 2006 v 21:38 | Reagovat

jj

3 Káťa Káťa | 1. prosince 2006 v 13:25 | Reagovat

Oba (Kurt i Layne) byli úžasní a měli krásné hlasy. Každý rok 5.dubna držím den smutku... Ještě jednou zpětně díky vám oběma!!!!

4 Michal Michal | E-mail | 12. června 2007 v 21:49 | Reagovat

Přesně tak. oba byli vyjímeční. Hrozně mě štve,že takový borci odejdou. Dodnes je nikdo jen tak nenahradí a pochybuju že někdy-na ně se nezapomíná. Kua

5 FJKSNC FJKSNC | 15. července 2007 v 19:51 | Reagovat

BYL TO BOREC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

6 cvbccc cvbccc | 20. srpna 2007 v 22:34 | Reagovat

I love you!!!!!!!-Layne Staley!!

7 FJKSNC FJKSNC | 27. září 2007 v 20:34 | Reagovat

totez!!!!!!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama